Dedenie Nehnuteľnosti v Turecku

Dedenie Nehnuteľnosti v Turecku

Dedenie nehnuteľnosti v Turecku

Nadobudnutie nehnuteľnosti je veľmi vážna investícia. Samozrejme všetci plánujeme užívaÅ¥ náš nový dom šÅ¥astlivo a spokojne po dlhé obdobie. Nikto z nás tu však nie je naveky. ÄŒo sa ale stane v prípade, ak zrazu odídeme z tohto sveta? Kto bude potom môcÅ¥ naďalej bývaÅ¥ v našom dome?

StaÅ¥ sa právoplatným dedičom je pomerne zložitý proces dokonca aj vo Vašej rodnej krajine, a pokiaľ sa jedná o zahraničie ešte náročnejšie z dôvodu nedostatočnej znalosti jazyka a dedičského práva príslušnej krajiny.

Dedenie nehnuteľnosti v Turecku, ako cudzí štátny príslušník, prebieha podľa legislatívy krajiny Vášho pôvodu. Ak príde k situácii ohľadom dedenia nehnuteľného majetku, súd v Turecku bude požadovaÅ¥ ustanovujúce dokumenty pre prepis listu vlastníctva podľa nariadení Vašej krajiny.

Odporúčame Vám spísaÅ¥ závet na nehnuteľnosÅ¥ v Turecku, ako testament formou notárskej zápisnice, priamo vo Vašej rodnej krajine ako aj v Turecku. Spísanie dokumentu, posledné prianie na nehnuteľnosÅ¥ zakúpenú v Turecku, si vyžaduje jeden pracovný deň. Ochráni však Vašu rodinu a blízkych od možných nepríjemností.

 

Celá procedúra je veľmi jednoduchá. Predtým ako začnete, pripravte si nasledujúce dokumenty:

1 – Váš cestovný pas a fotokópiu;

2 – Tapu, list vlastníctva a fotokópiu;

3 – Kópiu cestovného pasu Vašich právoplatných dedičov;

4 – Vaše fotografie v pasovom formáte 4ks;

5 – Daňové číslo platné v Turecku.

 

Je potrebné si vopred dohodnúÅ¥ stretnutie s prísažným prekladateľom, notárom a dvoma svedkami tureckého občianstva. PrítomnosÅ¥ prekladateľa je nevyhnutná počas celého dňa alebo procesu vybavovania.

Deň pred plánovaným stretnutím s notárom, odošlite fotokópiu Vášho cestovného pasu pre prípravu úradného prekladu. V deň podpisu dokumentov, navštívte štátnu nemocnicu spolu s prekladateľom a požiadajte o osvedčenie potrvrdzujúce Vaše duševné zdravie. Potvrdenie je platné len jeden deň, preto musíte prísÅ¥ do nemocnice skoro ráno. (Je možné, že sa zdržíte v rade pacientov a notárske kancelárie v Turecku sú otvorené do 17.00 hod.)

Všetky vymenované dokumenty spolu s osvedčením prinesiete notárovi, ktorý pripraví text testamentu. Svedkovia sú povinnní predložíÅ¥ preukaz totožnosti na notárskom úrade. Prísažný prekladateľ pretlmočí text závetu priamo testátorovi, poručiteľovi. Ak je potrebné, zmeny v texte môžu byÅ¥ vykonané.

Posledná vôla na nehnuteľnosÅ¥ nadobudnutú v Turecku je pripravená v troch identických vyhotoveniach. Každá kópia obsahuje fotografiu a podpis závetcu/testátora ako aj podpis oboch prítomných svedkov a tlmočníka. Jeden exemplár si ponecháva vlastník nehnuteľnosti, druhý sa zakladá do registra na notárskom úrade a tretí posiela notár na Ministerstvo Obyvateľstva.

Priebeh dedenia nehnuteľnosti v Turecku je nasledovný. Právny nástupca poručiteľa, dedič, kontaktuje advokáta v Turecku. Pre uskutočnenie prepisu, právny zástupca odošle žiadosÅ¥ na Ministerstvo Obyvateľstva a predloží potrebné dokumenty súdu vrátane závetu a úmrtného listu. Po ukončení dedičského konania, súd vydá rozhodnutie, na základe ktorého nadobudne tureckú nehnuteľnosÅ¥ právoplatný dedič.

 

Služby Memoshome Vám pomôžu pripraviÅ¥ potrebné dokumenty a zorganizovaÅ¥ celú procedúru. 

Prajeme Vám šÅ¥astný a dlhý život vo Vašom Apartmáne alebo Vile v Turecku! 





    Compare