Zdravotné Poistenie a Poistenie Nehnuteľnosti

Zdravotné Poistenie a Poistenie Nehnuteľnosti

Zdravotné poistenie a Lekárska starostlivosÅ¥ v Turecku

Pre každého z nás je najdôležitejšou prioritou naše osobné zdravie. Ak plánujete dlhšie časové obdobie alebo dokonca trvalý pobyt v zahraničí, nezabudnite na zdravotné poistenie platné v príslušnej krajine.

Kvalitné lekárske služby zdravotného strediska v Turecku sú finančne náročné, preto odporúčame naším klientom uzatvoriÅ¥ si poistenie priamo od miestnej spoločnosti. V závislosti od Vašej konkrétnej situácie a požiadaviek, Vám zástupca poisÅ¥ovne ponúkne optimálne riešenie a poskytne detailné informácie ohľadom výšky poistného krytia.

Podľa posledných zmien v zákone, zmluva o uzatvorení zdravotného poistenia na území TR je nevyhnutná pri vybavovaní žiadosti o predĺženie povolenia na pobyt v Turecku pre cudzích štátných príslušníkov. PlatnosÅ¥ zdravotného poistenia musí pokryÅ¥ obdobie platnosti povolenia na pobyt uvedené vo Vašej žiadosti.

V  mnohých prípadoch hľadania lekárskej starostlivosti v Turecku, či už vo verejnej alebo súkromnej nemocnici a ambulancii, Vám na základe poistenia poskytnú výrazné zníženie poplatku za požadované zdravotné služby.

Informácie a podmienky ohľadom výšky poistného krytia liečebných nákladov sú špecifikované vo Vašej poistnej zmluve ako jednotlivca.  

Všetkým naším klientom želáme pevné zdravie a odporúčame poistenie liečebných nákladov v Turecku pre Vás a Vašu rodinu! 

 

Poistenie Nehnuteľnosti v Turecku

Jeden z najdôležitejších krokov ako si zabezpečiÅ¥ bezpečie Vášho domova je poistenie nehnuteľnosti. To odporúčame špeciálne klientom, ktorí sa zdržujú počas roka dlhšie časové odbdobie mimo územia TR.

Vašu nehnuteľnosÅ¥ a domácnosÅ¥ si môžete poistiÅ¥ voči nepriaznivým vplyvom atmosféry a prírodným javom, živelným udalostiam, vandalizmu, odcudzenia majetku, atď. Poistenie nehnuteľnosti pre prípad zemetrasenia, DASK, je povinné. Vyžaduje sa pri registrácii vodomeru a elektromera ako aj vybavovaní Å¾iadosti o povolenia na pobyt v TR.

Naši poistní konzultanti Vám poskytnú užitočné informácie o rôznych typoch poistenia na hnuteľný a nehnuteľný majetok. 

 

Komunikácia s poisÅ¥ovňou

V závislosti od Vašej konkrétnej situácie, preferencií a požiadaviek počas komunikácie so zástupcom poisÅ¥ovňe, vyberieme pre Vás optimálnu ponuku ako garanciu bezpečného a pokojného domova. ÄŽaľšou výhodou úspešného uzatvorenia poistnej zmluvy a podmienok vyhovujúcich práve Vám je aj výborná jazyková znalosÅ¥ zamestnancov našej kancelárie.

V prípade potreby zdravotnej starostlivosti, Vám budeme ochotní asistovaÅ¥ pri preklade lekárskych služieb ako aj osobných želaní požadovaných pre liečbu.

Ak sa počas obdobia Vašej neprítomnosti v Turecku vyskytne poistná udalosÅ¥, kompetentný zástupca spoločnosti Memoshome Vám pomôže kontaktovaÅ¥ poisÅ¥ovňu a zabezpečiÅ¥ vhodné riešenie pre odstránenie vzniknutej škody na majetku.

    Compare